Internet Project Plan opstellen

Alle informatie over de te ontwikkelen website wordt verzameld in een 'intern project plan' en bevat de volgende onderwerpen / hoofdstukken:

Afhankelijk van de hoeveelheid gegevens die bij de stap 'Verzamelen basisinformatie' al verkregen is dient er in deze stap aanvullende informatie verzameld te worden. Dit omvat informatie over de beeldvorming, doel, doelgroep, gebruikerstaken, inhoud, briefing voor grafisch ontwerp, eisen voor technische realisatie, onderhoud, promotie en planning. Informatie die de klant niet kan geven, dient onderzocht te worden (als aanvullende opdracht of als onderdeel van de offerte). Op de pagina's 'Vragen over nieuwe website stellen' en 'Vragen over bestaande website stellen' zijn vragenlijsten opgenomen die als hulpmiddel kunnen dienen voor het verzamelen van de benodigde informatie.

De verzamelde informatie wordt verwerkt in het Internet Project Plan (IPP). Dit dossier bevat alle informatie die benodigd is om het project uit te voeren. Het internet project plan heeft een aantal doelen: de opdracht afbakenen (met meer detail dan in de offerte), communicatie verbeteren tussen teamleden, proces controleren, proces structureren, fouten voorkomen en dubbel werk voorkomen. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer hebben hiermee een document waarop ze terug kunnen vallen. De opdrachtgever om te controleren of hij krijgt waarvoor hij betaalt en de opdrachtnemer om duidelijk zijn grenzen te stellen. Het document helpt te voorkomen dat er onbetaald werk verricht wordt.

Naast ervoor te zorgen dat er geen onbetaald werk uitgevoerd hoeft te worden is het wellicht nog belangrijker dat met het IPP fouten en dubbel werk voorkomen kan worden. In het IPP staat aangegeven wie wat moet doen, en aan welke voorwaarden het moet voldoen. Doordat van tevoren vastgelegd is wat er gaat komen kan er al aan het begin van een processtap rekening mee gehouden worden en wordt er voorkomen dat achteraf structurele en dure wijzigingen doorgevoerd moeten worden omdat afspraken niet geheel duidelijk waren. Op de volgende pagina's krijgt je uitleg voor de vulling van de verschillende onderwerpen in het IPP.

| Meer